1
Bạn cần hỗ trợ?

Chia sẻ Income Tax Return Là Gì

Đánh giá Income Tax Return Là Gì là ý tưởng trong bài viết bây giờ của Myphamngahan.com. Đọc nội dung để biết chi tiết nhé.

Thông báo: Nội dung lịch sử

Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.
Cá nhân Doanh nghiệp và người tự doanh Doanh Nghiệp Nhỏ và Người Tư Doanh Số ID của Hãng Sở Thuế Kinh Doanh Báo Cáo Tờ Khai Thông Tin (tiếng Anh) Tư doanh Khai Trương Doanh Nghiệp Điều Hành Doanh Nghiệp Đóng Cửa Doanh Nghiệp Công nghiệp/Chuyên môn (tiếng Anh) Hoạt Động của Doanh Nghiệp Nhỏ (tiếng Anh) Học Tập Trực Tuyến (tiếng Anh) Doanh nghiệp lớn Công Ty/Tập Đoàn (tiếng Anh) Hình thức hợp tác kinh doanh (Tiếng Anh) Từ Thiện và Phi Lợi Nhuận Người đóng thuế quốc tế Tổ chức chính phủ (tiếng Anh)

English

Giới Thiệu (Introduction) Những Mục Hữu Ích nên xem: (Useful Items – You may want to see:) Các Số ID (Identification Numbers) EIN mới. (New EIN) Nhân viên. (Employee) Bên thụ nhượng khác. (Other payee) Thuế Lợi Tức (Income Tax) Có Phải Khai Thuế Lợi Tức Không? (Do I Have To File an Income Tax Return?) Đệ Nộp Như Thế Nào? (How Do I File?) E-file của thienmaonline.vn (Đệ Nộp Dưới Dạng Điện Tử) (thienmaonline.vn e-file (Electronic Filing)) Khi Nào Hết Hạn Khai Thuế? (When Is My Tax Return Due?) Nộp Thuế Lợi Tức Như Thế Nào? (How Do I Pay Income Tax?) Thuế SE (Tư Doanh) (Self-Employment (SE) Tax) Làm sao để được bảo hiểm theo an sinh xã hội? (How to become insured under social security) Tín dụng cho thu nhập trong năm 2016 và 2017. (Earning credits in 2016 and 2017) Thuế Việc Làm (Employment Taxes) Thuế Gián Thu (Excise Taxes) Tờ Khai Thông Tin (Information Returns) Bãi miễn tiền phạt. (Waiver of penalties) Trường hợp phạt. (Penalties)

Giới Thiệu (Introduction)

Chương này trình bày các loại thuế kinh doanh và biểu mẫu quý vị có thể phải khai trình và nộp. Trong đó cũng nhắc đến số ID người đóng thuế.

Bạn đang xem: Income tax return là gì

Bảng 1-1 liệt kê những lợi ích khi đệ nộp theo cách điện tử.

Bảng 1-2 liệt kê các loại thuế liên bang quý vị có thể phải trả, ngày hết hạn, và biểu mẫu dùng để khai  thuế.

Bảng 1-3 có các danh sách kiểm tra, trong đó ghi rõ những loại mẫu và Bản khai tiêu biểu quý vị có thể phải đệ nộp nếu nghỉ kinh doanh.
 
Nên lấy Ấn bản 509, Lịch Nộp Thuế. Trong đó có lịch nộp thuế dùng để biết khi nào phải nộp tờ khai và đóng thuế.

Lui về đầu

 

Những Mục Hữu Ích nên xem: (Useful Items)

Ấn bản

505 – Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (Tax Withholding and Estimated Tax) 535 – Lợi Tức Kinh Doanh (Business Expenses) 583 – Khai trương doanh nghiệp và Lưu Giữ Hồ Sơ (Starting a Business and Keeping Records)

 Mẫu đơn (và Hướng Dẫn) (Forms (and Instructions))

1040 – Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ 1040-ES – Thuế Ước Tính cho Cá Nhân Bản khai C (Mẫu đơn 1040) – Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Động Thương Mại Bản khai C-EZ (Mẫu đơn 1040) – Lợi Nhuận Thuần từ Hoạt Động Thương Mại Bản khai SE (Mẫu đơn 1040) – Thuế Tư Doanh

Nên xem chương 12 để biết thông tin về việc lấy các ấn phẩm và biểu mẫu.

Lui về đầu

 

Các Số ID (Identification Numbers)

Đoạn này trình bày về ba loại số ID người đóng thuế, cho biết người nào cần dùng, khi nào xử dụng, và cách làm đơn xin.

SSN (Social Security Number, hay Số An Sinh Xã Hội) – Nói chung hãy dùng SSN như là số ID người đóng thuế. Quý vị phải ghi số này trên mỗi tờ khai thuế lợi tức cá nhân, chẳng hạn như Mẫu đơn 1040 và các Bản khai tương ứng.

Muốn có số SSN thì nên dùng Mẫu SS-5, 

Đơn Xin Lấy Thẻ An Sinh Xã Hội. Có thể lấy biểu mẫu này tại các văn phòng SSA (Social Security Administration, hay Cơ Quan An Sinh Xã Hội) hoặc nếu gọi 1-800-772-1213. Và cũng có sẵn từ mạng lưới SSA.gov.

ITIN (Individual Taxpayer Identification Number, hay Số ID Cá Nhân Đóng Thuế, hoặc Mã Số Cá Nhân Trả Thuế) – thienmaonline.vn sẽ cấp phát số ITIN nếu quý vị là ngoại kiều thường trú hoặc không thường trú, đồng thời chưa có và cũng không đủ tiêu chuẩn được cấp SSN. ITIN sẽ hết hạn đối với bất cứ người đóng thuế nào không khai thuế lợi tức liên bang (hoặc người không được bao gồm như người thuộc quyền trên tờ khai thuế của người đóng thuế khác) trong ba năm liên tiếp. Nói chung, nếu quý vị cần xin ITIN thì phải đính kèm Mẫu đơn W-7 – Đơn Xin thienmaonline.vn Cấp Mã Số Cá Nhân Trả Thuế – với tờ khai thuế gốc đã điền đầy đủ và ký tên, và gửi mẫu đơn đến địa chỉ có trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn W-7.

Các trường hợp ngoại lệ được nêu rõ chi tiết trong phần hướng dẫn. Nếu quý vị phải ghi số SSN của người khác trên tờ khai của mình và người đó chưa có hay không thể xin SSN thì ghi số ITIN. Cũng có bản tiếng Tây Ban Nha của tờ đơn này. Biểu mẫu đã có sẵn tại thienmaonline.vn/orderforms.

Số ITIN chỉ dùng để khai thuế, và không mang lại quyền lợi an sinh xã hội hoặc làm thay đổi tình trạng việc làm hay nhập cư của người sở hữu.

Xem thêm: Pseudomonas Là Gì – Pseudomonas Và Nhiễm Trùng Liên Quan

EIN (Employer Identification Number, hay Số ID Hãng Làm, hoặc Mã Số Hãng Sở) – Quý vị cũng phải có EIN để dùng làm số ID người đóng thuế nếu thực hiện một trong những điều sau đây.

Trả lương cho một hoặc nhiều nhân viên. Khai thuế gián thu hay hưu bổng.

Nếu quý vị phải có EIN thì ghi số này cùng với SSN của mình trên Bản khai C hoặc C-EZ.

Quý vị có thể xin số EIN:

Trực tuyến – bằng cách bấm vào đường nối Mã Số Thuế của Chủ Nhân (Employer ID Number, hay EIN) tại thienmaonline.vn/businesses/small miễn là địa điểm kinh doanh chánh ở tại Hoa Kỳ hay các lãnh thổ của Hoa Kỳ. Sẽ cấp phát số EIN ngay sau khi thông tin trong đơn xin được duyệt xong.

Qua điện thoại theo số 267-941-1099 (không phải số miễn phí) chỉ khi kinh doanh chánh nằm ngoài Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Bằng cách gởi Mẫu đơn SS-4 – Đơn Xin Mã Số Thuế của Chủ Nhân – qua bưu tín hoặc điện sao (fax).

EIN (New) mới – Cần phải xin số EIN mới nếu thay đổi hình thức hoặc quyền sở hữu doanh nghiệp. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Ấn bản 1635, Thông Hiểu về EIN.

Khi nào cần biết số ID của người khác? (When you need identification numbers of other persons?) – Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, ắt hẳn quý vị sẽ có những chi trả phải trình báo trên tờ khai thông tin. Chi trả đó được nhắc đến trong đoạn Information Returns (Tờ Khai Thông Tin) ở phần sau của chương này. Quý vị phải trao cho người nhận khoản chi trả (bên thụ nhượng) một bản kê khai, trong đó nêu rõ tổng tiền trả trọn năm. Phải ghi số ID của bên thụ nhượng và của quý vị trên các tờ khai và bản kê.

Nhân viên (Employee) – Nếu quý vị có nhân viên thì phải biết SSN của mỗi người. Hãy ghi họ tên và số SSN của mỗi nhân viên đúng y như đã ghi trên thẻ an sinh xã hội của họ. Nếu họ tên nhân viên không đúng như ghi trên thẻ thì người đó phải xin thẻ mới từ SSA. Điều này có thể xảy ra nếu họ tên nhân viên thay đổi do kết hôn hoặc ly hôn.

Mỗi nhân viên đều phải điền đầy đủ vào Mẫu đơn W-4 – Chứng Thư Cho Phép Tạm Thu Thuế Nhân Viên – để có thể khấu lưu đúng khoản thuế lợi tức liên bang từ tiền lương của họ.

Nếu nhân viên không có số SSN thì phải đệ nộp Mẫu đơn SS-5 lên SSA.

Bên thụ nhượng khác (Other payee) – Nếu quý vị trả tiền cho người không phải là nhân viên của mình và phải khai báo khoản này trên tờ khai thông tin thì nhớ hỏi lấy số SSN của người đó. Nếu quý vị phải khai báo tiền trả cho tổ chức, chẳng hạn như công ty hay hội hùn vốn, thì nhớ hỏi lấy số EIN của họ.

Muốn hỏi lấy số SSN hay EIN của bên thụ nhượng thì dùng Mẫu đơn W-9, Yêu Cầu Mã Số Trả Thuế và Giấy Chứng Nhận.

Xem thêm: Iso Là Gì – Tìm Hiểu Về Iso

Bên thụ nhượng nào không cho biết số ID thì sẽ bị tạm thu dự phòng. Muốn biết thông tin về tạm thu dự phòng thì nên xem phần hướng dẫn về Mẫu đơn W-9 và Hướng Dẫn Chung cho Một Số Tờ Khai Thông Tin.

Lui về đầu

Chuyên mục: Hỏi Đáp