1
Bạn cần hỗ trợ?

Nhận xét Thủ Kho Tiếng Anh Là Gì, Thủ Kho Trong Tiếng Tiếng Anh

Phân tích Thủ Kho Tiếng Anh Là Gì, Thủ Kho Trong Tiếng Tiếng Anh là ý tưởng trong content bây giờ của Myphamngahan.com. Theo dõi content để biết chi tiết nhé.

Bạn đang làm công việc thủ kho? Bạn đang muốn trau dồi tiếng anh chuyên ngành để phục vụ công việc tốt hơn? Vậy bạn nên tham khảo từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán dành cho thủ kho với 35 thuật ngữ tiêu biểu được Aroma chia sẻ trong bài viết này ngay bây giờ!

*

Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán dành cho thủ kho

Thủ kho là một vị trí rất quan trọng trong một doanh nghiệp. Người làm thủ kho phải tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn do đó phải biết sử dụng tiếng anh thành thạo để có thể chủ động và linh hoạt trong công việc của mình.

Bạn đang xem: Thủ kho tiếng anh là gì

Xem thêm: Tháo Dỡ Tiếng Anh Là Gì – Nghĩa Của Từ Tháo Trong Tiếng Việt

Xem thêm: Amendment Là Gì – First Amendment To The United States Constitution

Dưới đây là 35 thuật ngữ trong từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán cơ bản và phổ biến dành cho thủ kho mà bạn không nên bỏ qua:

Stock /stɑːk/ / Inventory /ˈɪnvəntɔːri/ (n): kho hàngWarehouse /ˈwerhaʊs/ (n): nhà kho, nơi chứa hàng hóaGoods receipt /ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (n): Phiếu nhập hàngGoods Issue /ɡʊdz/ /ˈɪʃuː/ (n): Phiếu xuất hàngPost goods receipt /poʊst//ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (v): nhập hàng lên hệ thốngCost /kɔːst/ (n): chi phíMaintenance cost /ˈmeɪntənəns/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo dưỡngWarranty cost /ˈwɔːrənti/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo hànhDET (detention) /dɪˈtenʃn/ (n): phí lưu khoDEM (demurrage) /dɪˈmɝː.ɪdʒ/ (n): phí lưu bãiWaybill /’weɪb ɪl/ (n): vận đơnC/O (Certificate of origin) /sərˈtɪfɪkət/ /əv/ /ˈɔːrɪdʒɪn/ (n): giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóaC/I (Certificate of Inspection) (n) /sərˈtɪfɪkət//əv/ /ɪnˈspekʃn/: Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng hànghóaMaterial /məˈtɪriəl/ (n): nguyên vật liệuGoods /ɡʊdz/ (n): hàng hóaCargo /ˈkɑːrɡoʊ/ (n): hàng hóa ( trên tàu)Order /ˈɔːrdər/ (n): đơn hàngContract /ˈkɑːntrækt/ (n): hợp đồngEquipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): thiết bịWarehouse card /ˈwerhaʊs/ /kɑːrd/ (n): thẻ khoConsolidation/ groupage /kənˌsɑːlɪˈdeɪʃn/ /ˈɡruːpɪdʒ/ (n): việc gom hàngStevedoring /ˈstiːvədɔːr ɪŋ/ (n): việc bốc dỡ hangStock take /stɑːk/ /teɪk/ (v): kiểm kêAdjust /əˈdʒʌst/ (v): điều chỉnhStorage location /ˈstɔːrɪdʒ/ /loʊˈkeɪʃn/ (n): vị trí lưu khoBonded warehouse /ˌbɑːndɪd ˈwerhaʊs/ (n): kho ngoại quanCustoms declaration /ˈkʌstəmz/ /ˌdekləˈreɪʃn/ (n): khai báo hải quanD/O (Delivery Order) /dɪˈlɪvəri/ /ˈɔːrdər/ (n): lệnh giao hàngExpired date /ɪkˈspaɪərd/ /deɪt/ (n): ngày hết hạnStockkeeper /ˈst ɑːkiːpər/ (n): thủ khoGeneral account of input – output – inventory /ˈdʒenrəl/ /əˈkaʊnt//əv/ /ˈɪnpʊt/ /ˈaʊtpʊt/ ˈɪnvəntɔːri/: Tổng hợp nhập – xuất – tồnInventory report ˈɪnvəntɔːri/ /rɪˈpɔːrt/ (n): báo cáo tồn khoTransaction /trænˈzækʃn/ (n): giao dịchSignature /ˈsɪɡnətʃər/ (n): chữ kýSoftware /ˈsɔːftwer/ (n): phần mềmPack /pæk/ (v): đóng gói (hàng hóa)Packing List /ˈpækɪŋ/ /lɪst/ (n): Phiếu đóng gói hàng hóa

Công việc thủ kho không hề đơn giản như nhiều người nghĩ mà có vai trò vô cùng quan trọng và gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, việc trau dồi chuyên môn và tích lũy vốn từ qua tu dien tieng anh chuyen nganh ke toan dành cho thủ kho là điều nên làm.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chuyên mục: Hỏi Đáp